Vitaal door de Overgang

Algemene Voorwaarden en Privacystatement

Algemene voorwaarden MenoActive MenoActive Gevestigd aan de Scharlakendoorn 50, 3068 MT te Rotterdam. KvK nummer: 84006919 Artikel 1   Begrippen
 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan de Klant tot het verrichten van Diensten door MenoActive.
 3. Diensten: de Diensten die MenoActive aanbiedt, zijn training (alsmede workshops, lezingen of andere vormen), advies, coaching, individuele programma’s en retreats op het gebied van vitaliteit van werkende vrouwen in de overgang.
 4. Diensten in MyMeno: De diensten die MenoActive in MyMeno aanbiedt zijn individueel (online)programma/individuele (online) coaching.
 5. Diensten in MenoWorkplace: De diensten die MenoActive in MenoWorkplace aanbiedt zijn workshops (alsmede trainingen, lezingen, inspiratiesessies, masterclasses of andere vormen), individuele coaching en (strategisch) advies.
 6. Diensten in MenoEvents: De diensten die MenoActive in MenoEvents aanbiedt zijn Retreats en workshops (alsmede webinars, masterclasses, bijeenkomsten of andere vormen).
 7. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die MenoActive heeft aangesteld, projecten aan MenoActive heeft verleend voor Diensten die door MenoActive worden uitgevoerd, of waaraan MenoActive een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. De persoon die aan MenoActive opdracht verleent tot het verrichten van Diensten. In deze algemene voorwaarden kan de Klant ook geduid worden als Klant of jij/je.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Klant en MenoActive, alsmede voorstellen van MenoActive voor Diensten die door MenoActive aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door MenoActive waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Annulering: Hiermee wordt bedoeld alle vormen van beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst.
Artikel 2   Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MenoActive, elke Overeenkomst tussen MenoActive en Klant en op elke Dienst die door MenoActive wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal MenoActive aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met MenoActive is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien er onduidelijkheden zijn in de algemene voorwaarden dan wordt MenoActive hier graag van op de hoogte gesteld.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval MenoActive niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.
 11. Aan het stilzwijgend niet toepassen van deze algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
 12. Door de digitale sluiting van de Overeenkomst of opdracht ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.
Artikel 3   Offertes en aanbod
 1. Alle door MenoActive gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. MenoActive is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft MenoActive het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor MenoActive gegronde reden te weigeren.
 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Offertes van MenoActive zijn gebaseerd op informatie die door de Klant is verstrekt.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 6. Oplevertijden in het aanbod van MenoActive zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Tenzij in een offerte anders is aangegeven, zijn de geoffreerde prijzen voor bedrijven exclusief BTW en voor particuliere Klanten inclusief BTW.
Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van MenoActive heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan MenoActive te retourneren.
 2. MenoActive is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen.
 3. Elke Overeenkomst die met MenoActive wordt aangegaan of een project dat door Klant aan MenoActive wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met MenoActive is verbonden.
 4. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 5. Indien de Overeenkomst door meerdere Klanten wordt aangegaan, is elke Klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 5   Duur van de Overeenkomst
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die MenoActive van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als MenoActive kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover MenoActive ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien de Overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd, kan de Overeenkomst worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand.
 5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Klant de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd aan MenoActive tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van MenoActive is hierbij leidend.
 6. Zowel Klant als MenoActive kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is MenoActive nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
 Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening
 1. MenoActive zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden en met inachtneming van de voor de dienstverlening relevante (Europese) wet- en regelgeving. MenoActive staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan MenoActive de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Klant. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Klant verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door MenoActive aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. MenoActive heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Binnen het Aanbod wordt zo duidelijk mogelijk weergegeven wat de omvang en inhoud van de opdracht, dienst of product is, net zoals de duur en de gevraagde vergoeding aan de Klant.
 5. Bij de uitvoering van de Diensten is MenoActive niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor MenoActive, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 6. MenoActive is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 7. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt MenoActive Klant tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 8. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is MenoActive aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door MenoActive of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft MenoActive recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 9. MenoActive is gehouden om de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
Artikel 7   Verplichtingen Klant
 1. Klant is verplicht alle door MenoActive verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat MenoActive niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. De Klant is verplicht om alle persoonsgegevens aan te leveren die door MenoActive worden gevraagd. MenoActive zal alleen om gegevens vragen die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien zich na het tot stand komen van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in de opgegeven gegevens van de Klant, dan dient dit aan MenoActive doorgegeven te worden.
 3. MenoActive is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is MenoActive verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door MenoActive voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 4. MenoActive kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is MenoActive gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan MenoActive.
Artikel 8   Adviezen
 1. MenoActive kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MenoActive de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. Klant is op eerste verzoek van MenoActive verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien MenoActive wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Klant niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door MenoActive gedaan voorstel, is Klant te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 3. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van MenoActive kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Klant en diens medewerkers. Klant staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 4. Klant zal MenoActive schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst.
Artikel 9   Training
 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan MenoActive trainingen maar ook workshops, lezingen of andere vormen verzorgen voor Klant en diens medewerkers. De training kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.
 2. De training vindt plaats op locatie van Klant, tenzij anders is overeengekomen. Indien de training plaatsvindt op locatie van Klant, is Klant verplicht de in het kader van de training vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een training niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Klant niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Klant. MenoActive is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de training.
 3. De inhoud van de door MenoActive aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal MenoActive de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van Klant.
 4. Klant zal MenoActive schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Klant aandacht wenst. Indien de dienstverlening een groepstraining betreft op verzoek van Klant, zal MenoActive bij de inhoud van haar Diensten tevens rekening houden met de wensen van de betreffende medewerkers van de Klant.
 5. Indien Klant besluit om gedurende de training te stoppen, heeft Klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
  Artikel 10  Individueel programma en Retreat
 1. In de offerte of het Aanbod van individuele programma’s/retreats zal MenoActive duidelijk aangeven waar de dienstverlening plaatsvindt, voor zover dat niet een onlineprogramma betreft.
 2. MenoActive behoud zich het recht voor om de plaats van dienstverlening te wijzigen.
 3. Een aanmelding voor een individueel programma of retreat is pas definitief als de factuur betaald is. Je kunt geen plek reserveren zonder betaling vooraf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Aanbiedingen op de website van MenoActive voor een individueel programma, retreat of een andere dienst kun je beschouwen als een offerte. Als je je daarvoor aanmeldt geef je daarmee aan dat je dat Aanbod accepteert.
 5. Er kan geen garantie worden gegeven vanuit MenoActive dat het beoogde resultaat vanuit de Klant wordt behaald. Dit, omdat het volledig afhankelijk is van de eigen inzet van de Klant. MenoActive zal alle inspanningen verrichten om de individuele programma’s en retreats met succes af te ronden.
 6. Voor een optimaal resultaat wordt er geadviseerd dat de Klant het volledige programma volgt, inclusief eventuele oefeningen of andere handvatten die worden geboden.
 7. De duur van de dienstverlening varieert per Aanbod en zal zodanig worden vermeld bij het Aanbod. In geval van een individueel programma kan de Dienst in eigen tempo worden gevolgd met een maximum van 12 maanden.
 8. De looptijd van de Dienst is beschreven bij het Aanbod tenzij anders overeengekomen. Klant is zelf verantwoordelijk om alle inhoud van het individuele programma tijdig te doorlopen.
 9. Bij levering van Diensten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst.
 10. MenoActive behoudt zich te allen tijde het recht om de dienstverlening niet meer aan te bieden of stop te zetten zonder opgave van reden.
 11. Wanneer MenoActive een retreat moet annuleren, ontvangt de Klant het reeds betaalde bedrag volledig terug. Tenzij iets anders is afgesproken met de Klant gelden voor Annulering van individuele programma’s en retreats de volgende annuleringskosten:
 • Tot 3 maanden voor aanvang: 30% van de betaalde factuur
 • Tot 1 maand voor aanvang: 50% van de betaalde factuur
 • Tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de betaalde factuur
 • Vanaf 7 dagen voor aanvang: 100% van de betaalde factuur
Deelname aan een retreat kan alleen telefonisch of per e-mail worden geannuleerd waarna MenoActive je annulering zal bevestigen.
 1. Als Klant deelname annuleert kan Klant in bepaalde gevallen, maar alleen na overleg met MenoActive iemand anders in de plaats laten deelnemen. Na overleg wordt bepaald of deze deelname mogelijk is. Als dat niet het geval is, blijven de annuleringskosten zoals hierboven genoemd van toepassing.
Als de geannuleerde plek door iemand anders wordt opgevuld, buiten toedoen van de Klant, blijven de annuleringsverplichtingen van Klant onverminderd bestaan.
 1. Retreats worden uitgevoerd op de aangegeven data en tijden. MenoActive behoud zich het recht om een retreat te annuleren of te verzetten naar een andere datum indien nodig, bijvoorbeeld als er te weinig aanmeldingen zijn of in geval van overmachtssituaties. MenoActive zal Klant tijdig telefonisch of via e-mail op de hoogte brengen.
Klant mag dan kosteloos annuleren.
 1. Als Klant of MenoActive de retreat annuleert en er is overeengekomen dat Klant de betaalde factuur terugontvangt dan ontvangt Klant uiterlijk 30 dagen na annulering het reeds betaalde deelnamebedrag terug min eventuele annuleringskosten. Klant heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 2. In geval van retreats is Klant zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering.
 3. Deelname aan retreats is geheel op eigen risico. MenoActive is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van Klant, noch voor het verlies of beschadiging van eigendommen.
Artikel 11   Prijzen en betaling
 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Prijzen voor individuele programma’s en retreats zijn inclusief btw. Reis- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen opgenomen tenzij dat specifiek is aangegeven.
 2. MenoActive voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door MenoActive opgestelde urenregistratie (nacalculatie).
 3. Reistijd ten behoeve van Klant, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Klant doorberekend.
 4. Zodra er sprake is van een Overeenkomst ontstaat de betaalverplichting en deze vindt plaats volgens betaalmethodes die zijn aangereikt door MenoActive.
 5. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, op een door MenoActive aan te geven wijze, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen termijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 6. In geval van individuele programma’s en retreats vindt de facturatie en betaling plaats voorafgaand aan de dienstverlening.
 7. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door MenoActive ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 8. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Klant het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 9. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 10. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de Klant degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van MenoActive.
 11. MenoActive is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 12. Indien partijen een periodieke betalingsverplichting zijn overeengekomen, is MenoActive gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden na bericht van MenoActive over de aanpassing aan Klant.
 13. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van MenoActive.
 14. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 12   Incassobeleid
 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant van rechtswege in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal MenoActive zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. In dat geval kan MenoActive besluiten om de dienstverlening aan de Klant op te schorten dan wel beëindiging van de overeenkomst, waarvan MenoActive de Klant schriftelijk van in kennis zal stellen.
 3. Indien MenoActive meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.
Artikel 13   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging  
 1. MenoActive gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal MenoActive de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van MenoActive verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant MenoActive tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien MenoActive op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Het kan voorkomen dat er foto’s worden genomen door MenoActive waarin de Klant mogelijk in beeld wordt gebracht. Met dit materiaal gaan we voorzichtig om. De Klant wordt op de hoogte gesteld indien de foto’s worden gebruikt. Met deze algemene voorwaarden geeft de Klant toestemming om de foto’s te gebruiken en doet afstand van de (portret) rechten.
  Artikel 14   Opschorting en ontbinding
 1. MenoActive heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor MenoActive gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. MenoActive is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. MenoActive is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om MenoActive te vergoeden voor elk financieel verlies dat MenoActive lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.
 5. MenoActive heeft het recht om zonder opgave van reden een coachsessie, coachtraject, workshop of training te annuleren of deelname van een Klant te weigeren, dan wel de door de Klant aangewezen deelnemer aan een individueel programma te weigeren, in welke gevallen de Klant recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan MenoActive betaalde bedrag.
 6. Tenzij iets anders is afgesproken met de Klant gelden voor Annulering van coachtraject, workshops of training de volgende annuleringskosten:
 • Tot 3 maanden voor aanvang: 30% van de betaalde factuur
 • Tot 1 maand voor aanvang: 50% van de betaalde factuur
 • Tot 7 dagen voor aanvang: 75% van de betaalde factuur
 • Vanaf 7 dagen voor aanvang: 100% van de betaalde factuur
 1. Ingeval MenoActive dan wel de Klant, na aanvang van het coachtraject of training de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van MenoActive, anders rechtvaardigen.
 2. Een individuele coachsessie kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. MenoActive streeft ernaar afspraken altijd door te laten gaan c.q. te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij afzegging binnen 24 uur is MenoActive gerechtigd de eerder overeengekomen prijs in rekening te brengen.
 3. MenoActive heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen, indien de Klant tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, waaronder begrepen de in deze voorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de Klant, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, zijn verplichting binnen 14 dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.
Artikel 15   Overmacht
 1. MenoActive is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van MenoActive wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van MenoActive, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan MenoActive zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) MenoActive of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van MenoActive buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant
worden betaald. MenoActive is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.
 1. MenoActive is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht. MenoActive kan gedurende de periode dat de overmacht duurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Werkzaamheden die door MenoActive zijn verricht voor het intreden van de overmacht mogen aan de Klant gefactureerd worden.
Artikel 16   Beperking van aansprakelijkheid
 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van MenoActive alleen geacht te bestaan indien MenoActive dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van MenoActive, is MenoActive uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant MenoActive binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en MenoActive deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat MenoActive in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door MenoActive leidt tot aansprakelijkheid van MenoActive, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens MenoActive. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door MenoActive of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor MenoActive aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door MenoActive afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat MenoActive in verband met die verzekering draagt.
 5. MenoActive sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. MenoActive is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 6. Klant vrijwaart MenoActive voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door MenoActive geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van MenoActive.
 7. Enige door MenoActive opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van MenoActive.
 8. De inhoud van het opgeleverde advies van MenoActive is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van MenoActive opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van MenoActive. MenoActive is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is MenoActive nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in MenoActive haar eigen advies.
 10. MenoActive staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens MenoActive verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van MenoActive vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij MenoActive binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van MenoActive.
 12. MenoActive is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet hebben ontvangen van informatie door de Klant vanwege onjuiste (adres)gegevens.
 Artikel 17   Geheimhouding
 1. MenoActive en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan MenoActive bekend gemaakt is en/of op andere wijze door MenoActive is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door MenoActive opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht MenoActive steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien MenoActive op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en MenoActive zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is MenoActive niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door MenoActive aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van MenoActive vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal MenoActive vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van MenoActive is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen MenoActive en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.
Artikel 18   Vrijwaring en juistheid van informatie
 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan MenoActive verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan MenoActive zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart MenoActive van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart MenoActive voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van de Klant.
 4. Klant vrijwaart MenoActive voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan MenoActive verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 Artikel 19   Klachten
 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van MenoActive of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@menoactive.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil MenoActive de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. MenoActive zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Artikel 20   Toepasselijk recht
 1. Op de rechtsverhouding tussen MenoActive en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. MenoActive heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Deze voorwaarden blijven van kracht indien MenoActive van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen MenoActive en Klant, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Rotterdam, 1 oktober 2021

Privacy statement MenoActive 

Dit is het privacy statement van MenoActive. MenoActive is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84006919 en is gevestigd aan de Scharlakendoorn 50, 3068 MT te Rotterdam. In dit document wordt uitgelegd hoe MenoActive omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht MenoActive de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van MenoActive, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan MenoActive, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Categorieën persoonsgegevens

MenoActive verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • Locatie gegevens, zoals postcodes met huisnummers;
 • E-mailadres;
 • Financiële gegevens;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens;
 • Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, die u ons zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld over uw gezondheid) via de website of telefonisch en die noodzakelijk is voor een goed invulling van de overeenkomst met u.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door MenoActive verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Haar diensten uit te voeren;
 • Wettelijke verplichtingen na te komen;
 • De website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website te verbeteren;
 • De nieuwsbrief door middel van het analyseren van leesgedrag van de nieuwsbrief te verbeteren;
 • Gegevens met derden uit te wisselen ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening;
 • U te informeren over de dienstverlening en overig nieuws op het gebied van vitaliteit van (werkende) vrouwen in de overgang, indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief. Mocht u de nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen, dan kunt u zichzelf op ieder moment uitschrijven via de desbetreffende link in de nieuwsbrief.

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten van MenoActive worden persoonsgegevens verwerkt. MenoActive verwerkt uitsluitend gegevens die MenoActive noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met MenoActive bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.menoactive.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die MenoActive biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn

De door MenoActive verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 Verwerking door derden

MenoActive deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op MenoActive kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contactgegevens.
 • Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst en ter verbetering van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de locatiegegevens, het e-mailadres en contactgegevens.
 • Door MenoActive ingeschakelde derden, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contactgegevens en het e-mailadres.

Beveiliging van Persoonsgegevens

MenoActive neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website stemt u in met de disclaimer. MenoActive behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. MenoActive aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle tekstenp de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van MenoActive voor zover deze niet aan derden toebehoren.

Cookieverklaring

MenoActive maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. MenoActive mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die MenoActive gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Op de website van MenoActive worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat MenoActive informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via info@menoactive.nl.

 Gebruik Social Media

MenoActive maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram).  Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst MenoActive u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Rechten van betrokkenen

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage;

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie;

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking;

Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met MenoActive.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens;

Een betrokkene heeft het recht om de haar betreffende persoonsgegevens die zij verstrekt heeft aan MenoActive, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan MenoActive over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar;

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van haar betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. MenoActive staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop MenoActive met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen per e-mail info@menoactive.nl of via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt MenoActive u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. MenoActive zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen Privacy Statement

MenoActive kan te allen tijde het privacystatement aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 1 oktober 2021.